Registratie door middel van cameratoezicht

Van Andel ouderenpsychiatrie is terughoudend met het inzetten van cameratoezicht en met name toezicht waarbij de beelden opgenomen en bewaard worden. De volgende typen cameratoezicht kunnen worden onderscheiden waarbij camerabeelden worden opgenomen:

  • Toezicht op een terrein van Van Andel ouderenpsychiatrie. Het doel is de veiligheid van personen en zaken. De grondslag is het gerechtvaardigd belang. Dit cameratoezicht is namelijk aantoonbaar noodzakelijk op sommige locaties om personen en zaken een veilige omgeving te bieden. Opnames van dit toezicht worden maximaal vier weken bewaard en zo mogelijk korter.
  • Als onderdeel van de behandeling. Het doel is ter aanvulling op de behandeling. De grondslag is toestemming van patiënt en medewerker. De bewaartermijn is zo kort mogelijk en wordt vóór het verstrekken van de toestemming aan betrokkenen medegedeeld.
  • Onderwijs en intervisie. De grondslag is toestemming van patiënt en medewerker. De bewaartermijn is zo kort mogelijk en wordt vóór het verstrekken van de toestemming aan betrokkenen medegedeeld.
  • Op de werkplek buiten werktijden. Het doel is de beveiliging. De grondslag is het gerechtvaardigd belang. Opnames worden maximaal vier weken bewaard.
  • Geheim toezicht. Doel is het vermoeden van strafbare feiten opsporen. De grondslag is het gerechtvaardigd belang. Uitvoering gaat conform de daarvoor geldende strikte eisen. Opnames worden maximaal vier weken bewaard.

Mocht u vragen of klachten hebben over het cameratoezicht dan kunt u terecht bij uw regiebehandelaar of contact opnemen via het Privacy-contactformulier.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum