Registratie van patiëntgegevens

Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u is Van Andel ouderenpsychiatrie wettelijk verplicht om een dossier bij de houden (Art 7:454 BW/WGBO). Wij noemen dit het elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor alle gegevens die geregistreerd worden over uw behandeling geldt een beroepsgeheim en/of geheimhoudingsplicht. Uw dossier is daarom alleen toegankelijk voor medewerkers die (indirect) bij uw behandeling betrokken zijn. Dit zijn uw behandelaren en indirecte betrokkenen zoals de administratieve medewerkers. Uw dossier wordt na het afsluiten van de behandeling nog 15 jaar bewaard. Informatie over een gedwongen opname worden 5 jaar na verloop van de gedwongen opname vernietigd.

Van Andel ouderenpsychiatrie informeert uw verwijzer zoals uw huisarts, over het verloop van uw behandeling. Als u dit niet wilt dan kunt u dit aan het begin van uw behandeling aangeven. Daarnaast worden uit uw dossier alleen gegevens verstrekt volgens de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden.

In de volgende gevallen kunnen uw gegevens buiten het EPD geregistreerd worden:

  1. Bij de behandeling en afhandeling van klachten en incidenten. De bewaartermijn van informatie over klachten is 1 jaar. Bij incidenten is de bewaartermijn ook 1 jaar, tenzij de Inspectie een langere bewaartermijn verplicht.
  2. Als u deelnemer bent van een bijeenkomst. Na deelname worden uw gegevens vernietigd.
  3. Ten behoeve van onderzoeken.
  4. Bij cameratoezicht.
  5. Verschillende overige doelen maar alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van u als patiënt. De bewaartermijn is dan afhankelijk van het doel. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd.

Wilt u een kopie van uw dossier of uw dossier inzien, aanvullen, corrigeren, of (al dan niet gedeeltelijk) vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij uw (ex-)regiebehandelaar. U kunt uw verzoek ook via het Privacy-contactformulier indienen.

Samenwerkingsverbanden

GGZ Friesland heeft een aantal samenwerkingen waarbij samen met andere organisaties zorg wordt aangeboden. Bij de volgende samenwerkingen is GGZ Friesland gezamenlijk met de andere zorgaanbieder verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.

  • FACT+; VNN en GGZ Friesland.
  • FACT Jeugd Fryslân; VNN en GGZ Friesland.
  • ACT; Zienn, VNN en GGZ Friesland.

In alle bovenstaande samenwerkingen wordt het medisch dossier geregistreerd bij GGZ Friesland. U kunt uw rechten op dezelfde wijze uitoefenen als hierboven en eerder genoemd.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum